คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2561