คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการค่ายเรียนรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย