คณะวิทย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561