นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรบูรณาการฯ ครั้งที่ 6