ผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า ทอดถวายวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม