ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล