พิธีปิดการฝึกทักษะ Hands On กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล