มจธ.และ พม.จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10