ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานด้าน EdPEx คณะวิทย์ฯ มจธ.