ลงนามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและให้บริการของ มจธ.