สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป