องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา