อบรมครูประจำการ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา