อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3