เปิดโครงการฝึกทักษะปฏิบัติ (Hands On) นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์