โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมมุษย์