โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การรำกลองยาวเถิดเทิง