โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562