News Center

ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานจาก 12 ทีมรอบสุดท้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 (DISA B4)

ผลงานโดยนายสรวิชญ์ พรหมนวล  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และ ผศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นพลังงานสะอาด โดยใช้หลักการหมักให้เกิดก๊าซธรรมชาติและนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ IoT เทคโนโลยี ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็น ปลอดภัย ใช้งานง่าย และสามารถแบ่งปันพลังงานให้คนอื่นได้ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9

นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมี ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัยทั้ง 2 ผลงานในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน งาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดในงาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

มจธ. อบรมผู้บกพร่องทางการมองเห็น กับอาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์

อาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนและทดสอบจนเกิดความชำนาญ การอบรมและฝึกฝนนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางการมองเห็นในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวก และรวดเร็วด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้การทดลองทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ที่พังงา (Kid Workshop: Fun with Robots At Phangnga)

เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อความอัจฉริยะและความบันเทิง จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามแนวคิดโดยศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. โดยการอบรมครั้งนี้มี ผศ. ดร.

นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด Thailand Life Sciences Contest 2018

จำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คนวัยทำงานใช้เวลาส่วนมากทำงานนอกบ้าน ทำให้การดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล อีกทั้งอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพง ระบบการเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือนจึงถูกพัฒนามาเป็นลำดับ เช่น การใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด เซ็นเซอร์วัดแรง เซ็นเซอร์อัลตราซาวน์ ส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ข้อมูลทางสถิติพบว่าการล้มของผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเกิดขึ้นในห้องนอน และมากกว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ เตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้น-ลงเตียง การพลัดตกหกล้มทำให้บาดเจ็บ และในกรณีผู้สูงอายุ การล้มผิดท่านำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงและในหลายครั้ง นำ

มจธ. ประกาศรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา และรางวัลอันทรงคุณค่าด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา จำนวน 11 ท่าน

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ. ลงนามความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติในการเร่งพัฒนาประเทศให้เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์ชีววัตถุจากห้องปฏิบัติการไปสู่การขยายขนาดการผลิตในระดับต้นแบบตามมาตรฐานที่ดีในการผล

นายนะ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand

นายปิยวัฒน์ เชิดเพชรรัตน์ (นายนะ) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมการโชว์ที่เวที Show Me The Money Season 7 ณ ประเทศเกาหลีใต้

นักศึกษาไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายการ IARRC 2018 แคนาดา

ทีม ANDAMAN เป็นทีมจากนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน International Autonomous Robot Racing Competition (IARRC 2018) ณ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา

นักวิจัย มจธ. ประสบความสำเร็จในการสร้างแผ่นเซลล์กระดูกอ่อน แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคต

สภาวะเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อบริเวณเข่าเป็นหนึ่งในโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนตามวัย หรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แนวทางการรักษาโรคนี้มีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด การใช้ยา ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าโดยใช้วัสดุไททาเนียมมาทดแทน ในปัจจุบันแพทย์ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อมาใช้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยการฉีดเซลล์กระดูกอ่อน (Chondrocytes) ไปยังบริเวณข้อเข่าที่เสียหาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ แต่เซลล์กระดูกอ่อนที่ฉีดเข้าไปเป็นเซลล์เดี่ยวๆ ไม่ได้เกาะตรงบริเวณเป้าหมาย จึงเกิดการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อใหม่ได้ไม่ดีนัก แต่ด้วยเทคโนโลยีแผ่นเซลล์ (Cell Sheet Technology) ที่สามารถสร้างเซลล์กระดูกอ่อนให้มีลักษณะเป็นแผ่นหลายชั้นได้ จะช่วยให้แพทย์สามารถเคลื่อนย้ายไปแปะลงบนบาดแผลกระดูกอ่อนได้ง่ายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

มจธ. ร่วมบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) เปิดตัวเครื่องหล่อแรงดันสูง และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา (แลมป้า) พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloys Research Group) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดการใช้งานเครื่องหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting) พร้อมเปิดตัว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า (Light Alloys Metallurgy & Processing Academy: LAMPA)

มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน”

อาจารย์ มจธ. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย 2560

สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ. 2560

มจธ. แห่งเดียวในไทยใช้ซอฟท์แวร์การจำลองการไหลตัวของโลหะหลอมเหลว MAGMA Simulation ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหล่อโลหะของประเทศไทย

สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการ MAGMA Academy รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล ตั้งต่อวงศ์สกุล โทร.0-2470-9179, 0-2470-8000 (วันและเวลาราชการ) 

เว็บไซต์ http://pe.kmutt.ac.th

ดร.ชอน ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ 1 ใน 30 ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์โดย Forbes Asia

ดร.ชอน ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และจิตวิทยา นักวิจัยพัฒนาการด้านสมอง กระบวนการเรียนรู้ และความจำ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 30 ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์โดย Forbes Asia โดยเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีที่สร้างการเปลี่ยนเเปลงอุตสาหกรรมและผลักดันการพัฒนาประเทศ จาก 24 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ทักษิณ

อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้ความสามารถมาบริหารการศึกษาอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่อนาคตของประเทศ

กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 (KMUTTA 3rd Mini Half Marathon 2018) โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,500 คน

มจธ. จับมือกรมการค้าภายใน มอบใบรับรองมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่สากลด้านโลจิสติกส์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สร้างมาตรฐานธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผลักดันผู้ประกอบกิจการร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2560” เพื่อประเมินมาตรฐาน เข้มข้นด้วยกิจกรรมวิชาการ ส่งเสริมทำความเข้าใจ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน และเข้าสู่การตรวจประเมิน จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 29 แห่ง หวังยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าฯ เทียบเท่าสากล

Archive

August 2018

Subscribe to News from KMUTT Public Relations