Event & Activity

Event & Activity

ไฟไหม้สายไฟฟ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร

ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงสาเหตุหลักๆ ที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้สายไฟฟ้า ว่ามีทั้งปัจจัยภายในของระบบสายไฟและปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทำต่อสายไฟจนเกิดการลุกติดไฟขึ้น

พิธีเปิดอาคารเคเอกซ์ และการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเคเอกซ์ และทรงเป็นประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 ในโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ อาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชนบท ระหว่าง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กับ มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชนบท ในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทเข้าใจเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ

มจธ.จับมือภาคอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนา “คน” และ “งานวิจัย” ตอบโจทย์ประเทศ

มจธ. จัดงาน KMUTT MILLION THANKS 2015 โครงการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างมจธ.และภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถา

SIT มจธ. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 งาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติพร้อมกัน 4 งาน โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

มจธ. เปิด “สถานีชาร์ต” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หนุน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดมลพิษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เปิดสถานีประจุไฟฟ้า (Electric Motorcycle Charging Station)ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)