Prize & Award

Prize & Award

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน งาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดในงาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

มจธ. ประกาศรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา และรางวัลอันทรงคุณค่าด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา จำนวน 11 ท่าน

นักศึกษาไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายการ IARRC 2018 แคนาดา

ทีม ANDAMAN เป็นทีมจากนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน International Autonomous Robot Racing Competition (IARRC 2018) ณ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา

อาจารย์ มจธ. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย 2560

สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ. 2560

ดร.ชอน ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ 1 ใน 30 ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์โดย Forbes Asia

ดร.ชอน ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และจิตวิทยา นักวิจัยพัฒนาการด้านสมอง กระบวนการเรียนรู้ และความจำ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 30 ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์โดย Forbes Asia โดยเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีที่สร้างการเปลี่ยนเเปลงอุตสาหกรรมและผลักดันการพัฒนาประเทศ จาก 24 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ทักษิณ

อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้ความสามารถมาบริหารการศึกษาอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่อนาคตของประเทศ

ทีม BLACK PEARL IX มจธ. สุดเจ๋งคว้าแชมป์ TSAE Auto Challenge 2018

นักศึกษา KMUTT Formula Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พัฒนาและออกแบบรถ Formula ทีม BLACK PEARL IX: Ubiquitous และสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score (881.35/1000 คะแนน) จากการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017-2018 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรถ Formula ระดับนานาชาติในรายการ JSAE Auto Challenge 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้ โดยทีมตั้งเป้าติดอันดับของตารางการแข่งขันในครั้งนี้

มจธ. ประกาศชื่ออาจารย์ 3 ท่านผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560 โดยคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะด้านการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และมีผลงานด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน

การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี หาญสุภานุสรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. รางวัลชมเชยยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560 กล่าวว่า บทบาทของครูปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิม “ครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และออกแบบการเรียนรู้”

การเรียนการสอนยุคใหม่ Active Learning ผสมผสานลงตัวกับงานเพื่อชุมชน Social Lab

รศ. ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รางวัลชมเชยยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560 กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ส่วนของการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องเน้นคือ Active Learning หรือว่าการเรียนการสอนเชิงรุก ให้บัณฑิตทำงานเป็นและตอบโจทย์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Pages