News Clipping

23.09.2017 [Siam Rath] Knowledge Exchange
18.08.2017 [กรุงเทพธุรกิจ] 'อาซาฮี' มอบทุนวิจัย มจธ. 9.2 แสน
25.05.2017 [เดลินิวส์-บ่าย] ชุดคัดกรองผู้ป่วยเอชไอวี
25.05.2017 [เดลินิวส์-เช้า] ชุดคัดกรองผู้ป่วยเอชไอวี
29.03.2017 [กรุงเทพ ธุรกิจ] BAT นำทางในอาคาร
04.10.2016 [บ้านเมือง] เอทานอลจากผักตบชวา
04.10.2016 [กรุงเทพธุรกิจ] มจธ.ผลิตเอทานอลจากผักตบชวา
03.10.2016 [ไทยรัฐ] พบข้อดีผักตบชวา

Pages