ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานจาก 12 ทีมรอบสุดท้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 (DISA B4)

ผลงานโดยนายสรวิชญ์ พรหมนวล  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และ ผศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นพลังงานสะอาด โดยใช้หลักการหมักให้เกิดก๊าซธรรมชาติและนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ IoT เทคโนโลยี ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็น ปลอดภัย ใช้งานง่าย และสามารถแบ่งปันพลังงานให้คนอื่นได้ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

More By This Author