ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ที่พังงา (Kid Workshop: Fun with Robots At Phangnga)

เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อความอัจฉริยะและความบันเทิง จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามแนวคิดโดยศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. โดยการอบรมครั้งนี้มี ผศ. ดร. จุมพล พลวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการและวิทยากร ร่วมกับคุณเบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ นักวิชาการผู้จัดการพื้นที่จังหวัดพังงา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังทักษะและพัฒนาศักยภาพทางด้านหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ในการควบคุมหุ่นยนต์ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปด้วยตนเอง โดยมีคณะวิทยากรเดินทางมาจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 15 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 คน กับครูผู้รับผิดชอบ 4 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในช่วยเหลือกันในอนาคตอีกด้วย

 

More By This Author