มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน” โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลโลยี  และนายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พร้อมด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์  แย้มพินิจ  ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และดร.ประภัสสร วงษ์ดี อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  เสริมสร้างเทคนิคการสอนการถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

More By This Author