มจธ. รับรางวัลชนะเลิศ "เพชรน้ำเอก" สุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในสังคมไทย โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุภภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร ก่อนที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนสู่สังคมรอบข้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจากองค์กรต่างๆ 264 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพร้อมจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฎิบัติอันเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับนักศึกษาบุคลากร นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลไปสู่เยาวชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มจธ.ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1“เพชรน้ำเอก” สุดยอดต้นแบบ เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว กรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา

รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ และทีมงาน

 

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มจธ.กล่าวว่า “มจธ. เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ดำเนินการเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ที่สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการขยะ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ การเก็บข้อมูล ชนิด ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง เช่น เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ.ภายใต้โครงการ KMUTT - Green School Network ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 โรงเรียนและขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง36 ชุมชน   การขยายผลไปยังโรงเรียนและชุมชนเหล่านี้ดำเนินการโดยนักศึกษาชมรมGreen Heart ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยเป้าหมายเพือให้นักศึกษา Green Heart  ของ มจธ.เป็นผู้นำในการขยายผลการสร้างสังคมสีเขียวสู่ชุมชนและโรงเรียนรอบข้างให้เกิดความยั่งยืน และต่อยอดให้เกิดการสร้างนักเรียน Green Heart ขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป ในอนาคต  จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงส่งผลให้มจธ.ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1“เพชรน้ำเอก” สุดยอดต้นแบบ เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว กรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา ในครั้งนี้

  ผศ.สุชาดา กล่าวทิ้งท้ายว่า “มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนภายใต้ SDG 2030 ที่เน้นการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยังยืน โดยเน้นให้เกิดการจัดการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการสร้างการรับรู้ เข้าใจรวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำไปปฎิบัติ เพื่อสร้างนักศึกษาและบุคลากรที่เป็นGreen Heart และเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทย ให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงสร้างเครือข่ายความกับทุกภาคส่วน ให้เกิดการตระหนักรู้และเกิดแรงบันดาลใจเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป”