มจธ. ได้รับการจัดอันดับ อยู่ในลำดับที่ 92 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีผลงานโดดเด่นด้านการอ้างอิงงานวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2018 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จำนวน 50 ประเทศ และในจำนวนนี้มีเพียง 42 ประเทศที่ติดอันดับใน 378 อันดับแรก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ในลำดับที่ 92 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีผลงานโดดเด่นด้านการอ้างอิงงานวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

การจัดอันดับนี้ใช้เกณฑ์การจัดอันดับ ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings แบ่งเป็น 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดย มจธ. มีคะแนนตามตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอน (Teaching) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน (ร้อยละ 30) คะแนน 18.0 ด้านคุณภาพงานวิจัย (Research) ปริมาณงานวิจัย รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย (ร้อยละ 30) คะแนน 10.6 ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย (Citations) อิทธิพลของการนำงานวิจัยของสถาบันไปอ้างอิง (ร้อยละ 20) คะแนน 42.3 ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industrial  Income) นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น (ร้อยละ 10) คะแนน 98.0 ด้านความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก (International Outlook) อาจารย์ นักศึกษาต่างชาติและงานวิจัยร่วมกับนานาชาติ (ร้อยละ 10) คะแนน 30.2 คิดเป็นคะแนนรวม 29.9 อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 92 ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

โดยมี 10 มหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับ ได้แก่ อันดับที่ 76 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 181 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 201-250 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 251-300 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

More By This Author