รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน งาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดในงาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018  ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ ร่วมกับนักศึกษา 1) นายวิษณุ จูธารี  นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 2) นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) นายธีรเมธ รัศมีเจริญชัย  นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และ 4) นางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี  นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นเป็นสื่อกลางในระบบนิเวศน์สำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย BLISS เป็นผู้ช่วยให้กับผู้ปกครอง ดึงดูดความสนใจเด็กให้อยู่กับการทำกิจกรรม ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  BLISS เป็นเพื่อนในการเรียนรู้กับเด็ก เด็กจะได้สนุกกับการเล่นเกมกับหุ่นยนต์ ระหว่างทำกิจกรรมบำบัด ได้เรียนรู้ความรู้และการทำตามกฎกติกาสังคมผ่านการเล่นเกม  BLISS สามารถทำกิจกรรมซ้ำ ๆ ได้ โดยไม่เบื่อหรืออารมณ์เสียกับเด็ก แต่ใช้หลักการเสริมกำลังเชิงบวกด้วยการชมเชย และให้กำลังใจแทน มี AI ช่วยวิเคราะห์เชิงอารมณ์ของเด็ก เพื่อให้หุ่นยนต์เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการกระตุ้นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น  BLISS ช่วยเก็บข้อมูลการทำกิจกรรม วิเคราะห์ แล้วแสดงให้ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ติดตามพัฒนาการต่อไป  ทุกคนในระบบนิเวศน์จะได้อยู่ on the same page แล้วช่วยกันบำบัดเด็กออทิสติกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งที่บ้าน ที่โรงพยาบาล และโรงเรียน 

 

More By This Author