หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มจธ. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมนานาชาติเรื่อง Postharvest Technology and Management for Reducing the Losses of Agricultural Commodities

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติในหัวข้อเรื่อง Postharvest Technology and Management for Reducing the Losses of Agricultural Commodities ในระหว่างวันที่ 4-17 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอย่างยั่งยืนและการจัดการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคการศึกษาในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียตนาม จำนวน 15 คน 

ในการนี้ คุณศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้มาเป็นประธานพิธีเปิด และ รศ.ดร. พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมอบรม ณ ห้อง Science Connect มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

More By This Author