KINGWELD มจธ. ศูนย์รับทดสอบและฝึกอบรมงานเชื่อมระดับต้นของไทย

          ศูนย์ KINGWELD มจธ. จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการทดสอบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรม ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับต้นๆ ของประเทศ มีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานเชื่อม และบุคลากรด้านตรวจสอบงานเชื่อม ขานรับนโยบายภาครัฐอุตสาหกรรม 4.0

          รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม หรือ KMUTT’S Welding Research and Consulting Center (KINGWELD) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวว่า “วิชาชีพงานเชื่อม แบ่งเป็น วิศวกรงานเชื่อม (Welding Engineer) ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม (Welding Inspector) ครูช่างเชื่อม (Welding Instructor) และช่างเชื่อม (Welder) งานสาขาเชื่อมเป็นสาขาวิชาชีพเดียวที่ผู้ที่ทำงานในทุกระดับต้องมีใบอนุญาตในการทำงานเชื่อม แม้แต่ช่างเชื่อมต้องสอบคุณภาพช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          งานเชื่อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่รอบตัวเราเกือบทั้งหมด เช่น งานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างอาคารสูง โครงสร้างสะพาน รวมถึงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมัน แก๊ส ปิโตรเคมี เหล่านี้ล้วนจำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพงานเชื่อมที่สูงมาก เพราะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตของผู้คนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในสาขางานเชื่อม จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม หรือ KMUTT’S Welding Research and Consulting Center (KINGWELD) เพื่อให้บริการทดสอบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับต้นๆ ของประเทศ จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานเชื่อม และบุคลากรด้านตรวจสอบงานเชื่อม KINGWELD ทำหน้าที่เป็น Authorized Center สามารถทดสอบคุณภาพและฝึกอบรมช่างเชื่อม ออกใบรับรองคุณภาพช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล และใบอนุญาตตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด รวมถึงการให้บริการวิชาการ โดยให้คำปรึกษาด้านงานเชื่อมกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในประเทศ งานซ่อมบำรุง งานโครงสร้าง งานติดตั้ง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในโรงงาน นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยววิศวกรรมการเชื่อมได้ถูกนำไปใช้งานในวงการแพทย์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัด ตะแกรงกัดนิ่ว  การเชื่อมด้วยเลเซอร์ (Laser Welding) เป็นต้น

          นอกจากจะมีศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อมแล้ว มจธ. ยังเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่เปิดสาขาวิศวกรรมการเชื่อม ระดับปริญญาโท มานานกว่า 16 ปี สอนโดยอาจารย์ที่จบเฉพาะด้านงานเชื่อมโดยตรงจากต่างประเทศ อีกทั้งมีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านงานเชื่อมโดยตรง โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเชื่อม ระดับปริญญาโท โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมการเชื่อม สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล มีความสามารถในการวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม ยึดหลักผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเชื่อมและการควบคุม ด้านการออกแบบงานเชื่อมและการจำลองแบบ ด้านโลหะวิทยางานเชื่อม และด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายอีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

============================================
ประมวลข่าวจากสื่อมวชน (News Clipping)
============================================ 

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2560 >>>>Click
http://www.logisticstime.net/archives/4283
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1493273653

 

 

More By This Author